ครูประจำชั้น
 
ช่วงชั้นอนุบาล
       
อนุบาล ๓ ขวบ
จากเทศบาลห้วยกะปิ

นักเรียนชาย 21 คน

นักเรียนหญิง 15 คน

มีนักเรียนรวม 36 คน

  นางสาวรรรรรร ทินรุ่ง
ครู
  นางสาวทรรศวศร ทินรุ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
       
 
       
อนุบาลปีที่ ๑/๑

นักเรียนชาย 10 คน

นักเรียนหญิง 7 คน

มีนักเรียนรวม 17 คน

 
  นางสาวจริยา สันทาลุนัย
ผู้ช่วยครู
   
       
อนุบาลปีที่ ๑/๒

นักเรียนชาย 8 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 17 คน

 
  นางสาวนิธิวดี ธรรมอุปกรณ์
ผู้ช่วยคร
   
       
อนุบาลปีที่ ๒/๑

นักเรียนชาย 14 คน

นักเรียนหญิง 10 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

 
  นางสาวกฤติยา เลี้ยงจันทร์
ผู้ช่วยครู
   
       
อนุบาลปีที่ ๒/๒

นักเรียนชาย 11 คน

นักเรียนหญิง 13 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

 
  นางณพัชร อนันต์นาวีนุสรณ์
ผู้ช่วยครู
   
       
ช่วงชั้นที่ 1
       
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

นักเรียนชาย 11 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 22 คน

  นางสาวกิตติมา วงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย
  นางสาวฟองฝน ยอดคุณ
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

นักเรียนชาย 6 คน

นักเรียนหญิง 10 คน

มีนักเรียนรวม 16 คน

 

นางสาวกชกร เทียนสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

  นางสาวอภิชญา พ่อนุ้ย
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๒

นักเรียนชาย 18 คน

นักเรียนหญิง 21 คน

มีนักเรียนรวม 39 คน

  นางสาวอรอุมา พันธุเวช
ครู
  นางสาวฤทัยรัตน์ นาวิศิษฎ์
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นักเรียนชาย 9 คน

นักเรียนหญิง -11 คน

มีนักเรียนรวม 20 คน

  นางลักษิกา บุญสาหร่าย
ครู
  นางสาวมยุรี บุญอุ้ย
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

นักเรียนชาย 9 คน

นักเรียนหญิง 9 คน

มีนักเรียนรวม 18 คน

  นายอธิภู ลาแก้ว
ครูผู้ช่วย
  นางสาวธัญญารัตน์ อัครอุปพันธ์
ผู้ช่วยครู
       
ช่วงชั้นที่ 2
       
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

นักเรียนชาย 13 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

  นางสาวนพมาศ สุขอุดม
ครูชำนาญการ
  นางสาวฐานิตา บริสุทธิ์
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

นักเรียนชาย 12 คน

นักเรียนหญิง 8 คน

มีนักเรียนรวม 20 คน

  นางสาวอรอนงค์ โพธิจักร์
ครู

นางสาวจรรยา สำรวย
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

นักเรียนชาย 13 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

  นางสาวรตนวัลย์ เฉลิมพงศธร
ครูผู้ช่วย
  นางสาวทักษ์สุตา วรรณจุฑา
ผู้ช่วยครู
       
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

นักเรียนชาย 11 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 22 คน

 
  นางสาวธัญญภัค วงษ์สุข
ครู

  นายภานุเดช ทีดี
*****
       
ประถมศึกษาปีที่ ๖

นักเรียนชาย 15 คน

นักเรียนหญิง 19 คน

มีนักเรียนรวม 34 คน

  นางสาวจุฑามาส ราชคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
  นายภคิณ ศรีสุข
ผู้ช่วยครู
       
ช่วงชั้นที่ 3
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

นักเรียนชาย 18 คน

นักเรียนหญิง 19 คน

มีนักเรียนรวม 37 คน

  นางจำเรียงรัตน์ พิทักษ์คีรี
ครูชำนาญการพิเศษ
  นายจิรดา เพ็ชรด่านเหนือ
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

นักเรียนชาย 23 คน

นักเรียนหญิง 12 คน

มีนักเรียนรวม 35 คน

  นายสุชาติ คำพะไมย
ครูชำนาญการ

  นางสาวสุภาภรณ์ พุทธรักษา
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

นักเรียนชาย 16 คน

นักเรียนหญิง 11 คน

มีนักเรียนรวม 27 คน

  นางสาวเบญจวรรณ มูลสาร
ครู
  นายประมุข พุทธมิลินประทีป
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

นักเรียนชาย 14 คน

นักเรียนหญิง 10 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

  นางสาวกิตติยา อาษากิจ
ครูผู้ช่วย
นางสาวปุ๋ม เนธิบุตร
ผู้ช่วยครู
นายกฤษฎา นาคชลธี
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นักเรียนชาย 14 คน

นักเรียนหญิง 10 คน

มีนักเรียนรวม 24 คน

  นายรุทธิชัย จงเห็นจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาววาสนา ดงงาม
ผู้ช่วยครู
       
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/

นักเรียนชาย 15 คน

นักเรียนหญิง 14 คน

มีนักเรียนรวม 29 คน

  นางชุติกาญจน์ ขวัญชัชวาล
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวปุ๋ม เนธิบุตร
ผู้ช่วยครู
   

รวมนักเรียนชาย 260 คน

รวมนักเรียนหญิง 237 คน

รวมมีนักเรียนทั้งหมด 497 คน

 
 
 
ครูพิเศษ
 
       
   

นางกษมา กสมาเกตุศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ


  นางอรสา อยู่ในศีล
ครู
       
 
 
 
 
Home Topcontent